Caltech no Clough Amec aprezenta 2ª Edisaun husi Torneiu Díli Enerjia

 

 

Husi loron 12Jullu to’o 23 Agostu, hodi amizade no solidariedade nia naran, empreza barak, instituisaun públika no privadu sira sei partisipa iha torneiu futsal (ekipa mane) no vólei (ekipa feto) iha Batallaun Orden Públika, iha Kaikoli, fó sai komunikadu komisaun organizadora.
Inisiativa ida ne’e ho karidade konsiste iha doasaun osan ba instituisaun sira, ne’ebé maka hafoin sei eskolla, husi ekipa sira ne’ebé iha primeiru lugar  tolu ninian.


Objetivu husi kompetisaun ne’e konsiste hodi promove amizade, fair play no sublina benefísiu sira husi eventu desportivu ne’e iha saúde ema ninian.

 

Tinan ida ne’e ekipa 12 maka sei partisipa: Ministériu Petróleu no Rekursu Naturais, Timor Gap, ANZ, Embaixada Austrália, Batallaun Orden Públika, GAP-MHS Aviation,  SDV, Entreposto Timor Futsal, eSilva Car Rentals, Timor Telecom, Caltech Offshore no Clough Amec Joint Venture.

 

1ª edisaun Torneiu, hala’o iha tinan 2013, hetan partisipasaun husi ekipa ualu. Ne’ebé maka prémiu sira hetan doadu ba Uniaun Matan-delek nian iha Timor-Leste no ba Fundasaun Ahisaun.

 


Foto: Timor Gap, Ekipa partisipante tinan 2013

 

Programa:

 

12  Jullu

 

16:45: Aprezentasaun badak husi 2ª edisaun torneiu Dili Enerjia no demonstrasaun husi aula  zumba nian ida ne’ebé sei nakloke ba partisipante sira.


16:48: Performanse grupu Zumba

 

17:45: Diskursu badak no aprezentasaun husi 2º Torneiu Dili Enerjia ho reprezentante 12 husi kada ekipa Futsal no reprezentante nain ualu husi

kada ekipa Volei.

 

17:55: Diskursu badak husi diretór Roni Joel TIMOR GAP, E.P.

 

18:00: Hahú jogu sira (hodi hamanas ekipa sira)

 

18:10: Hahú jogu sira entre Timor Gap vs Batallaun Orden Públika.

 

19:10: Jogu entre ekipa SDV Logistics vs Ministériu Petróleu no Rekursus Mineirais

 

SAPO TL

tags: ,