Illa Fiji konkista medalla dahuluk iha nia istória

No medalla dahuluk ne'e maka medalla osan-mean. 

 

Foto: Yoan Valat / EPA

 

Ekipa rugby ho jogadór na'in hitu hosi Illa Fiji fó iha loron-sesta ne'e ba nia nasaun medalla dahuluk iha Jogu Olímpiku sira, bainhira manán osan-mean iha torneiu Rio2016 hodi halakon Grã-Bretaña ho 43-7.

 

Arkipélagu hosi Pasífiku súl aproveita ona introdusaun hosi vertente rugby nian iha programa olímpiku hodi to'o ba dala uluk iha fatin dahuluk hafoin haruka tiha nia delegasaun dahuluk iha Jogu sira iha Melbourne.

 

Iha jogu ba medalla bronze, Áfrika-Súl lakon ho Japaun ho 54-14.

 

@SAPO Desporto